Prawo karne

Postępowanie wykonawcze

Wykonanie kary uzależnione jest od prawomocnego wyroku. Kończy on wprawdzie postępowanie główne, ale nie kończy pracy adwokata. Poniższe przykłady przedstawiają tylko niektóre z potencjalnych możliwości obrony.

 

Przed rozpoczęciem odbywania kary w zakładzie karnym:

Zgodnie z procedurą, skazany na karę pozbawienia wolności otrzymuje sądowe wezwanie do stawienia się w wyznaczonym terminie w zakładzie karnym. Czasami mogą jednak zaistnieć okoliczności, które pozwalają zakwestionować dopuszczalność tego wezwania. W takim wypadku można zwrócić się do sądu bądź złożyć zażalenie do prokuratury generalnej.

 

Na przeszkodzie w odbywaniu kary stoją czasami szczególne względy, które mogą pociągnąć za sobą poważne skutki dla oskarżonego lub jego rodziny. Usprawiedliwia to podjęcie starań o odroczenie wykonania kary. Sytuacja taka ma miejsce np. w przypadku choroby, uzależnienia  wymagającego odbycia terapii, a nawet konieczności dokończenia podjętej nauki.

Możliwe jest także odroczenie wykonania kary w drodze ułaskawienia, wymaga to jednak dobrze umotywowanego uzasadnienia ze strony adwokata.

 

Podczas odbywania kary:

Możliwe jest również przerwanie już rozpoczętego odbywania kary np. ze względu na stan zdrowia lub na podstawie ułaskawienia. Ponadto adwokat może wpłynąć na skrócenie czasu jej odbywania min. poprzez uzyskanie zawieszenia pozostałej do odbycia kary.

 

W tych sprawach adwokaci kancelarii Hantschel & Wollny służą Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem.