Prawo karne

Apelacja/Kasacja

Zostaliście Państwo skazani wyrokiem sądu pierwszej instancji i chcecie się od niego odwołać?

 

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie karnym reprezentujemy naszych klientów na różnych etapach postępowania karnego, min. podczas postępowania apelacyjnego czy kasacyjnego.

 

W prawie procesowym apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Polega na zaskarżeniu wyroku i poddaniu go, w przeciwieństwie do kasacji, analizie pod względem prawnym oraz powtórnej ocenie materiału dowodowego. Sąd apelacyjny przeprowadza w razie potrzeby ponownie postępowanie dowodowe.

 

Apelacja

Apelacja dozwolona jest wtedy, kiedy wyrok w pierwszej instancji zapadł przed sądem rejonowym (Amtsgericht, tu: Strafrichter bądź Schöffengericht).

Przy wnoszeniu apelacji ważne jest przyjęcie odpowiedniej linii obrony. Strategia obrony musi zostać dobrze przemyślana, bez względu na to czy dąży się do uniewinnienia, zwolnienia warunkowego czy zmniejszenia kary.

Omówimy z państwem wszystkie ewentualności i ustalimy linię obrony.

 

Kasacja

Kasacja to zwykle ostatnia możliwość by zapobiec prawomocności wyroku, a co za tym idzie, odbyciu kary.

 

Postępowanie kasacyjne, z samego założenia ukierunkowane jest na analizę zarzutów rażącego naruszenia prawa materialnego i procesowego.

Wskazywanie na błędne ustalenia faktyczne może być skuteczne tylko wtedy, gdy skarżący wykaże istnienie uchybień proceduralnych, które mogły zakłócić proces prawidłowego ustalania stanu faktycznego.  Istota postępowania kasacyjnego polega więc na szukaniu błędów popełnionych podczas całego procesu, ich wskazanie i odpowiednie uzasadnienie.

 

Ze względu na skomplikowany przebieg postępowania kasacyjnego i bardzo surowe przepisy, niemożliwe jest wniesienie kasacji na własną rękę bez pomocy adwokata.

Jego pomoc jest niezbędna, biorąc pod uwagę wysokie wymagania  stawiane przez sądy kasacyjne w zakresie powoływania się na błędy procesowe, ale też krótki - miesięczny - termin wniesienia kasacji.

Jeżeli chcecie Państwo prowadzić  postępowanie kasacyjne, skontaktujcie się z nami.